Persoonsgegevens

Voornaam*:
Achternaam*:

Bedrijfsnaam:
Geboortedatum*:
- -

Postcode*:
Huisnr*:


Adres*:
Plaats*:
Land:
Telefoonnr:
Mobile nr:
Geslacht:
Beroep:
Facebook:
Email*:

Administratie

Lidmaatschap*:

IBAN rekeningnr*:
Rekeninghouder*:
Banknaam*:
Start datum:
Overige informatie:
1. Bij aanvang lidmaatschap wordt er een maand borg / opzegmaand in rekening gebracht. Deze maand wordt bij het beëindigen van het lidmaatschap verrekend.

2. Betaling dient te geschieden op de 1e van de desbetreffende maand.

3. Bij de beëindiging van het lidmaatschap dient een maand opzegtermijn in acht te worden genomen en dient SCHRIFTELIJK, door middel van een email te worden gedaan. U krijgt hiervan dan een bevestiging.

4. Vorderingen van Sokudo-gym op de nalatige cliënt worden ter inning overgedragen aan een incassobureau. De daaraan verbonden kosten, alsmede eventuele gerechtelijke inningkosten, zijn voor rekening van de nalatige cliënt. In geval van minderjarige cliënten, kunnen deze kosten op diens wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald.

5. Gemiste lessen kunnen / mogen worden ingehaald.

6. Op alle overeenkomsten zijn naast hierboven beschreven bepalingen mede van toepassing, de algemene voorwaarden van Sokudo-gym, gedeponeerd bij de kamer van koophandel, onder nummer 36011505.

7. Om lid te worden dient u ten minste 18 jaar oud zijn. Indien u jonger dan 18 jaar bent moet u samen met een ouder of voogd de inschrijving bij Sokudo Gym volledig maken.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van Sokudo Gym.

Uw handtekening:

wissen