Persoonsgegevens

Voornaam*:
Achternaam*:

Bedrijfsnaam:
Geboortedatum*:
- -

Postcode*:
Huisnr*:


Adres*:
Plaats*:
Land:
Telefoonnr:
Mobile nr:
Geslacht:
Beroep:
Facebook:
Email*:

Administratie

Lidmaatschap*:

IBAN rekeningnr*:
Rekeninghouder*:
Banknaam*:
Start datum:
Overige informatie:
Als de start datum niet op de 1ste valt dan betaal je alleen voor de resterende dagen in die maand en niet voor de hele maand.
Bij een inschrijving betaal je het inschrijfgeld ten koste van EUR 10,-.
ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Actie: de aanbieding aan het (potentiele) lid. Contractduur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van Sokudo Gym.
1.2 Storno kosten: een bedrag welke wordt gerekend bij een niet tijdige betaling.
1.3 Afwezigheid: het niet kunnen sporten om welke reden dan ook.
1.4 Contributie: het bedrag van het lidmaatschap dat per maand betaald moet worden.
1.5 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 12 jaar of ouder (kids vanaf 5 jaar).
1.6 Financieel verantwoordelijke: natuurlijk persoon, welke financieel verantwoordelijk is voor de contributie.
1.7 Inschrijfkosten: inschrijfgeld wat wordt berekend bij een inschrijving.
1.8 Lidmaatschap: het abonnement welke de deelnemer aangaat.
1.9 Opzegtermijn: een volledige incassoperiode welke Sokudo Gym van het lid incasseert.


ARTIKEL 2: INSCHRIJVEN
2.1 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (man/vrouw/kind) van 2 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aangaat met Sokudo Gym
2.2 Inschrijven voor een lidmaatschap bij Sokudo Gym, geschiedt door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen, te verzenden en is daarna officieel lid geworden.
2.3 Inschrijven kan ook geschieden via de bar.
2.4 Na aanmelding kan het lid direct komen sporten bij Sokudo Gym.


ARTIKEL 3: TOEGANG- EN PERSOONSGEGEVENS
3.1 Als het lid zich heeft ingeschreven, worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.
3.2 Door aanmelding Sokudo Gym via inschrijving online en/of aan de bar,machtigt de deelnemer Sokudo Gym, om de contributie d.m.v. automatische incasso te incasseren.
3.3 Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot Sokudo Gym.
3.4 Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
3.5 Sokudo Gym is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.


ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
4.1 Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van de abonnementsvorm), met een minimum van een volledige incassoperiodes.
4.2 Met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige incassoperiode, tenzij je een een, twee jarig abonnement hebt (deze zal men eerst uit moeten dienen) en gaat in na uw opzegging. Contracten met een bepaalde tijd worden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
4.3 Zelf inschrijven zonder toestemming is niet mogelijk onder de 18 jaar. Ouders en/of verzorgers dienen altijd toestemming te geven.
4.4 De hoogte van de contributie is vermeld op de overeenkomst.
4.5 Betaling van het lidmaatschap geschiedt per maand.
4.6 Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Sokudo Gym is voldaan, zijn wij genoodzaakt euro 5,00 storno kosten per stornering in rekening te brengen.
4.7 In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Sokudo Gym bepaald per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.
4.8 Bij een achterstand van betaling bij een een, twee of drie jarig abonnement is 100% van het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van het lid en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van euro 40,00.

ARTIKEL 5: OMZETTING/OPZEGGING
6.1 Omzetting is alleen mogelijk op het moment dat het een of twee jarig abonnement afloopt tenzij het een upgrade van het abonnement betreft.
6.2 Bij een upgrade en/of omzetting van een abonnement gaat de startdatum per direct in. Vanaf dat moment start je nieuwe abonnementstermijn.
6.3 Beлindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient persoonlijk te geschieden middels een uitschrijfformulier online via de Sokudo gym website. De opzegging is pas definitief als hier een bevestiging van ontvangen is.
6.4 Opzeggingen per fax, online chat, social media, telefonische of mondeling worden niet in behandeling genomen.
6.5 Sokudo Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers, een lidmaatschap te beeindigen.
6.6 Bij nog openstaande tegoeden aan Sokudo Gym zullen deze eerst moeten worden voldaan, voordat je jezelf kunt uitschrijven.
6.7 Eventuele tegoeden dienen gebruikt te worden voor het beлindigen van het lidmaatschap.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Het gebruik maken van de faciliteiten van Sokudo Gym is geheel voor eigen risico van het lid.
7.2 BigGym aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een deelnemer/lid.
7.3 Sokudo Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Sokudo Gym.
7.4 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sokudo Gym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

ARTIKEL 8: KLACHTENBEHANDELING
8.1 In geval van klachten kan het lid altijd terecht via ons contactformulier.
8.2 Wij vragen hierbij het lid zijn/haar NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Sokudo Gym zal zorgdragen voor een goede afwikkeling van de toegezonden klacht.

ARTIKEL 9: Beeld-en geluidsopnamen en explotatie daarvan
9.1 Sokudo Gym is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van de lessen en de bezoekers daarvan en is gerechtigd deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, waaronder het recht om beelden live te streamen via internet. Door een lidmaatschap aan te gaan bij Sokudo Gym verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat Sokudo Gym enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

ARTIKEL 10: SLOT
10.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sokudo Gym en hiernaar te handelen.
10.2 Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

Algemene Voorwaarden Sokudo Gym

Ik ga akkoord met de voorwaarden van Sokudo Gym.

Uw handtekening:

wissen